Όροι Χρήσης
Γενικοί όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα www.littlemonster.gr (στο εξής «Ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την Eπιχείρηση «Παυλίδης Α. Δημήτριος», με διακριτικό τίτλο «Little Monster», στην οποία και ανήκει το σύνολό της κατά πλήρη κυριότητα (στο εξής μνημονευόμενη ως «Επιχείρηση»). Κάθε φορά που γίνεται χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεται προς συμμόρφωση με αυτούς. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, έστω και μερικά, δεν επιτρέπεται να προχωρήσει στη χρήση της Ιστοσελίδας. Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Παρόχου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Πάροχο ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του Παρόχου ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ισχύον και εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα σύμβαση χρήσης ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό, και το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τους κανόνες της καλής πίστης καθώς και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της littlemonster.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως αυτός συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/13-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/30-08-2013).

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της προβολής της δραστηριότητάς του στην Ιστοσελίδα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που έχει συνάψει με την Επιχείρηση αναιτιωδώς.

Για την ενάσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την Επιχείρηση, η οποία με τη σειρά της θα επιστρέψει το σύνολο του καθαρού καταβληθέντος τιμήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Πολιτική απορρήτου – Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, στην ισχύουσα νομοθεσία και στις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν.

Η επιχείρηση διασφαλίζει την τήρηση των αρχών Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές, ως έχουσα τη διαχείριση του παρόντος ιστότοπου, διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του ιστότοπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ειδικότεροι όροι

Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που εκουσίως και αυτοβούλως παρέχει ο χρήστης στον παρόν ιστότοπο και τους διαχειριστές αυτού, είτε συμπληρώνοντας τις ειδικές προς τούτο φόρμες, είτε μέσου συνεργάτη ιστότοπο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρέχει τα εν λόγω στοιχεία στους διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου, θα λαμβάνει χώρα για σκοπούς αμιγώς στατιστικούς καθώς, για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων μέσω του παρόντος ιστότοπου υπηρεσιών και τη δημιουργία αρχείου «πελατών».

Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου δεν θα διαθέσουν /διαβιβάσουν /κοινοποιήσουν /δημοσιεύσουν τα εν λόγω στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νόμιμων υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες Δικαστικές, Διοικητικές, Δημόσιες Αρχές, εφόσον τούτο επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μία ιστοσελίδα μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη για αποθήκευση στο σκληρό δίσκο. Τα cookies μπορούν να κάνουν τη χρήση της Ιστοσελίδας ευκολότερη, με την αποθήκευση και τη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης, τις εφαρμογές, τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες του χρήστη. Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την Ιστοσελίδα. Όταν ο χρήστης της Ιστοσελίδας πλοηγείται σε αυτήν, ορισμένα στοιχεία μπορεί να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, συλλέγονται χωρίς να παρέχονται οι πληροφορίες από τον χρήστη) με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως είναι οι Internet Protocol διευθύνσεις τα cookies, Internet tags και συλλογή δεδομένων πλοήγησης.

Η Επιχείρηση επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων (όπως το Google Analytics) προκειμένου να συλλέξει χωριστά πληροφορίες για τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων χρησιμοποιούν cookies για να παρέχουν στην Επιχείρηση μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή των χρηστών στην Ιστοσελίδα (λ.χ. τον αριθμό των επισκέψεων).

Τελικές διατάξεις

Οι παρόντες όροι χρήσης της Ιστοσελίδας www.littlemonster.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Επιχείρηση που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από το σύνολο των χρηστών καθώς και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεπάγεται από αυτούς την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου της στο σύνολό τους.

Η Επιχείρηση επιφυλάσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για την άσκηση κάθε ενδεδειγμένης δικαστικής και εξωδικαστικής πράξης, εφόσον κριθεί ότι επισκέπτες ή/και χρήστες της Ιστοσελίδας προβαίνουν σε ενέργειες σε βάρος της, οι οποίες ενδεικτικά και μη περιοριστικά μπορεί να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντά της.

Η Επιχείρηση δύναται να τροποποιεί εν όλω η εν μέρη του παρόντες Γενικούς Ορους Χρήσης, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει του χρήστες της Ιστοσελίδας.

Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που μπορεί να ανακύψει από την εφαρμογή του παρόντος, αποκλειστικά καθύλην και κατά τόπο Δικαστήρια ορίζονται αυτά της Θεσσαλονίκης.

Στοιχεία επιχείρησης

Η Επιχείρηση «Παυλίδης Α. Δημήτριος», με διακριτικό τίτλο «Little Monster», εδρεύει στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, στην οδό Κερασούντος με αριθμό 27, T.K. 544 53, με Α.Φ.Μ. 135533667 και στην αποκλειστική κυριότητά της ανήκει ο διαδικτυακός τόπος www.littlemonster.gr. H ηλεκτρονική της διεύθυνση, μέσω της οποίας άμεσα οποιοσδήποτε χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε σχετικό σχόλιο ή ερώτημα είναι: info@littlemonster.gr. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2313009460 και 6946324288.